Flip book element

Hạt dẻ cười 300g

130,000 VND

Hạt dẻ cười rang muối Kenki Healthy túi 300g
6 tháng kể từ ngày sản xuất
Việt Nam
Hà Nội
Read more

Hạt dẻ cười 200g

100,000 VND

Hạt dẻ cười rang muối Kenki Healthy hũ 200g
6 tháng kể từ ngày sản xuất
Việt Nam
Hà Nội
Read more

Hạt dẻ cười 100g

75,000 VND

Hạt dẻ cười rang muối Kenki Healthy túi 100g
6 tháng kể từ ngày sản xuất
Việt Nam
Hà Nội
Read more

Hạt dẻ cười 40g

35,000 VND

Hạt dẻ cười rang muối Kenki Healthy túi 40g
6 tháng kể từ ngày sản xuất
Việt Nam
Hà Nội
Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.

0/5 (0 Reviews)